Polityka Demograficzna

prof. Krystyna Iglicka

Rektor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członek Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk. Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach.

dr Stanisław Kluza

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szef tego resortu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2006-2011 był pierwszym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują statystykę i ekonometrię oraz wpływ procesów demograficznych na sytuację ekonomiczną.

Witold Śmigielski

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, doktorant w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ. Zainteresowania badawcze: proces starzenia się ludności, wpływ religii na starość, domy pomocy społecznej, psychologia religii.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter