Nasi eksperci

Eksperci, którzy współpracują z Fundacją Energia dla Europy:

Polityka demograficzna:

prof. Krystyna Iglicka – Rektor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członek Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk. Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach.

dr Stanisław Kluza – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szef tego resortu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2006-2011 był pierwszym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują statystykę i ekonometrię oraz wpływ procesów demograficznych na sytuację ekonomiczną.

Witold Śmigielski – absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, doktorant w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ. Zainteresowania badawcze: proces starzenia się ludności, wpływ religii na starość, domy pomocy społecznej, psychologia religii.

Polityka energetyczna i wschodnia:

Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu Europa Bezpieczeństwo Energia. Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej oraz portalu TeologiaPolityczna.pl. Specjalista od rynku energetycznego.

Paweł Purski – absolwent filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendysta Pontificia Universidad Catolica w Santiago de Chile. Studiował w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacjach Rosja/Azja Centralna. Stażysta m. in. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Maciej Wapiński – absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej UW. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Młodych Dyplomatów. Redaktor naczelny „Ukraińskiego Łącznika”. Zajmuje się polityką wewnętrzną Ukrainy i Rosji oraz stosunkami między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego.

Polityka rodzinna:

prof. Julian Auleytner – wykładowca akademicki, specjalista od polityki społecznej, członek prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor blisko 300 publikacji z zakresu polityki społecznej. Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

dr Agnieszka Chłoń – Domińczak – polska ekonomistka, w latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego jako analityk i wicedyrektor. Od 1999 do 2002 była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. Była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH w Warszawie.

Bartosz Marczuk – dziennikarz i publicysta; ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent Studiów Podyplomowych – Studium Bezpieczeństwa Narodowego na UW, słuchacz studiów doktoranckich „Ekonomia Pracy” w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych; ekspert Instytutu Sobieskiego.

Iwona Michałek – konsultant ds. kadry kierowniczej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz liczne studia podyplomowe i kursy zawodowe. Nauczyciel dyplomowany. Była wicekurator oświaty w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Wanda Mokrzycka – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracowała m.in. z Gościem Niedzielnym. Autorka książki „Dziewczyna na godzinę”, wyd. Salwator. Autorka felietonów z cyklu „Matka w sieci” na portalu ObserwatoriumRodzinne.pl

Edyta Poncyljusz – matka czwórki dzieci, ukończyła organizację i zarządzanie na Wydziale Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Pracowała jako menadżer w branży kosmetycznej i ubezpieczeniowej. Obecnie wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania uzupełnia praktyką menadżera i organizatora życia codziennego własnej rodziny.

Stephan Raabe – były dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, obecnie szef tej instytucji w Poczdamie. W latach 1987-1991 pracował w College’u Chrześcijańskich Nauk Społecznych przy Uniwersytecie w Bonn. W kolejnych latach pełnił funkcję Kierownika Działu Edukacji Politycznej Archidiecezji Berlińskiej. Od 2002 do 2004 był Dyrektorem Zarządzający Związku Rodzin Katolickich w Niemczech. Działalność publicystyczną prowadził dla takich pism, jak: „Tagespost”, „Rheinischer Merkur”, „Neue Ordnung”, „Politische Meinung”.

Polityka europejska:

dr Paweł Kowal – ukończył studia na Wydziale Historycznym UJ. Studiował w Collegium Invisibile w Warszawie pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten. Asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. kierował wydziałem w Departamencie Spraw Zagranicznych. Pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracował jako ekspert ds. polityki wschodniej w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Był współautorem koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego.  Były wiceminister spraw zagranicznych. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący delegacji PE do współpracy parlamentarnej UE-Ukraina.

dr Marek A. Cichocki – filozof, historyk, publicysta. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz warszawskiej Wyższej Szkoły Dziennikarskiej. Założyciel i członek redakcji „Teologii Politycznej”. Od 2007 roku był doradcą społecznym prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

Fundusze europejskie i polityka rolna:

Michał Marciniak – ekspert ds. funduszy europejskich i rozwoju obszarów wiejskich. Prawnik, w latach 2009-2011 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, wcześniej pracował w centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stypendysta programu „Lider w społeczeństwie obywatelskim” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz „Future EU Leaders’ Academy (FEULA)” EUROPEUM Institute for European Policy w czeskiej Pradze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Studiował na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie. Ekspert Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader i Fundacji Energia dla Europy.

Systemy polityczne:

dr Piotr Bajda – politolog, specjalista od systemów politycznych Czech i Słowacji. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2000–2004 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie, a od 2005 do 2009 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Marcin Palade – politolog, specjalista od statystyki wyborczej. Autor licznych opracowań na temat preferencji politycznych społeczeństwa polskiego, publicysta. Prowadzi ranking gmin reprezentatywnych.

Administracja i samorząd terytorialny:

Grzegorz Kądzielawski – absolwent Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant na na WPiA w dyscyplinie prawo. Ukończył Studium Polityki Zagranicznej w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wykładowca akademicki. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Prezes Zarządu Fundacji Energia dla Europy.

Gospodarka:

dr Mariusz Andrzejewski – polski ekonomista. Były wiceminister finansów. Współautor tzw. „małej reformy podatkowej” wdrożonej przez rząd w 2006 roku, w wyniku której obniżono podatek PIT (18 i 32 %), obniżono składki ZUS, wprowadzono ulgę na dzieci. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Finansów.

Chiny:

Adam Wudarczyk – studiował na Collegium Civitas oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bronił pracę dyplomową o tematyce relacji handlowych Polski i Chin. Obecnie krąg jego zainteresowania poszerzył się również o różnice prawne między oboma krajami. Stażysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Parlamentu Europejskiego. Doświadczenie nabywał głównie w sektorze prywatnym małych i średnich przedsiębiorstw, obecnie zatrudniony w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers). Mieszkał krótko w Chinach i głownie tym krajem się zajmuje – Interesuje go tak samo gospodarka, prawo i polityka jak język oraz różnice kulturowe, które pozwalają lepiej zrozumieć różnice biznesowe między Europejczykami, a Chińczykami.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter